cauloplegia

cauloplegia

An obsolete term for paralysis of the penis.