cathepsis

cathepsis

Protein HYDROLYSIS by CATHEPSINS.