caseous osteitis

ca·se·ous os·te·i·tis

tuberculous caries in bone.

ca·se·ous os·te·i·tis

(kā'sē-ŭs os-tē-ī'tis)
Tuberculous caries in bone.