canales semicircularis posterior

ca·na·les sem·i·cir·cu·la·ris pos·te·ri·or

posterior semicircular canal. See: semicircular canals (of bony labyrinth).
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012