bambatsi panic grass

bambatsi panic grass

panicumcoloratum var. nakarikariense.