bacteriocidin


Also found in: Encyclopedia.

bacteriocidin

 [bak-te″-re-o-si´din]
a bactericidal antibody.

bac·te·ri·o·cid·in

(bak-tēr'ē-ō-sī'din),
Antibody having bactericidal activity.

bacteriocidin

/bac·te·rio·ci·din/ (-si´din) a bactericidal antibody.

bacteriocidin

bac·te·ri·o·cid·in

(bak-tēr'ē-ō-sī'din)
Antibody with bactericidal activity.

bac·te·ri·o·cid·in

(bak-tēr'ē-ō-sī'din)
Antibody having bactericidal activity.

bacteriocidin

a bactericidal antibody.
Mentioned in ?