axospongium

axospongium

An obsolete term for the neurofilamentous network within an axon.