atretolemia

atretolemia

An obsolete term for:
(1) Oesophageal atresia; 
(2) Laryngeal atresia.