arthrotopia

arthrotopia

An obsolete term for a twisted limb.