area olfactoria

area olfactoria

(1) Anterior perforated substance; substantia perforata anterior [NA6]. 
(2) Rhinencephalon.