apostematosa, cheilitis glandularis

apostematosa, cheilitis glandularis (kīlī´təs glan´jəlar´is),

n See cheilitis glandularis apostematosa.