apoplexia uteri

apoplexia uteri

Sudden hemorrhage from the uterus.
See also: apoplexia