apoplasmia

apoplasmia

An obsolete term for a decrease in circulating plasma.