apocleisis

apocleisis

A near-extinct term for aversion to food, anorexia.