antisialic

antisialic

 [an″te-, an″ti-si-al´ik]
checking the flow of saliva.