anticheirotonus

anticheirotonus

An obsolete term for paroxysmal flexion of the thumb.