anti-sensibilisin

anti-sensibilisin

An obsolete term for an antibody to a primary (sensitising) antibody.