ankylopoietic

ankylopoietic

 [ang″kĭ-lo-poi-et´ik]
producing ankylosis.

an·ky·lo·poi·et·ic

(ang'ki-lō-poy-et'ik)
Forming ankylosis.

ankylopoietic

(ang″kĭ-lō-poy-et′ik) [ ankylo- + Gr. poiein, to make]
1. Indicating the presence of ankylosis.
2. Causing ankylosis.