ankylocheilia

ankylocheilia

 [ang″kĭ-lo-ki´le-ah]
adhesion of the lips to each other.