angioreticuloendothelioma

angioreticuloendothelioma

An obsolete term for either:
(1) Angioma;
(2) Kaposi sarcoma.