anerythropoiesis

anerythropoiesis

/an·eryth·ro·poi·e·sis/ (-poi-e´sis) deficient production of erythrocytes.