anastomotica magna

anastomotica magna (artery)

(1) Descending genicular artery; arteria descendens genicularis [NA6]. 
(2) Inferior ulnar collateral artery; arteria collateralis ulnaris inferior [NA6].