analgic

analgic

adjective Referring to analgesia.
 
noun Analgesic.