amnionoma

amnionoma

An obsolete, nonspecific term any tumour of the amnion (e.g., amnion nodosum) or squamous metaplasia.