alb-

alb-

Latin, white

alb-

[L. albus, white]
Prefix meaning white.