agglutin

agglutin

a type of ANTIBODY causing AGGLUTINATION.