aero-otitis media


Also found in: Encyclopedia.

ae·ro-o·ti·tis me·di·a

(âr′ō-ō-tī′tĭs mē′dē-ə)