adenodynia

ad·e·no·dyn·i·a

(ad'-ĕ-nō-din'ē-ă),
Rarely used term for adenalgia.
[adeno- G. odynē, pain]

adenodynia

(ad?e-no-din'e-a) [ aden- + -odynia]
Pain in a gland. Synonym: adenalgia