acroposthitis

acroposthitis

 [ak″ro-pos-thi´tis]
inflammation of the prepuce.

acroposthitis

Posthitis, prepucial inflammation; the modern equivalent is balanitis.