acroparalysis

acroparalysis

 [ak″ro-pah-ral´ĭ-sis]
paralysis of the limbs.

acroparalysis

/ac·ro·pa·ral·y·sis/ (-pah-ral´ĭ-sis) paralysis of limbs.

acroparalysis

(ăk″rō-pă-ral′ĭ-sis) [acro- + paralysis]
Paralysis of one or more extremities.

acroparalysis

paralysis of the extremities.