acropachia

acropachia

see hypertrophic osteopathy.