acathectic

ac·a·thec·tic

(ak-ă-thek'tik),
Rarely used term relating to acathexia.