Koyanagi, Yosizo

(redirected from Yosizo Koyanagi)

Koyanagi,

Yosizo, Japanese ophthalmologist, 1880-1954.
Vogt-Koyanagi syndrome - see under Vogt, Alfred
Vogt-Koyanagi-Harada syndrome - see under Vogt, Alfred
Medical Eponyms © Farlex 2012