WAT

(redirected from WATS)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to WATS: Watson, Warts, WhatsApp

WAT

Abbreviation for:
word association test
work adjustment training
Workforce Action Team
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Phra Dhammajayo, the Abbot of Wat Phra Dhammakaya, told me in private meetings the story of the beginning of samsara.
After I left Wat Phra Dhammakaya I did comparative studies on this esoteric myth of the genesis and I found that most Dharma masters from Wat Paknam shared a similar Gnostic ideology that the universe is the battlefield between the Dhammakayas of the Light and Darkness who they also identified as Maras.
However, the Refined Dharma stories of the Master of Wat Phra Dhammakaya were sometimes contradicted.
How can a disciple of the Grand Master the Late Abbot of Wat Paknam be superior to him?
Die mikpunt van hierdie artikel is om die implikasies van 'n avant-garde plasing van Botes se "gedig"-plagiaat onder die loep te neem, iets wat agterwee gebly het in die Afrikaanse literere kritiek.
Wat ek hoop om aan te dui, is hoe Botes se gebaar die beperktheid van die tradisionele literer-kritiese siening aan die lig bring en denke stimuleer oor die "besit" van kreatiewe uitings.
Die urinaal wat Duchamp vir sy Fountain gebruik het, is 'n massavervaardigde gebruiksobjek waarvan die skepper (vir die gewone gebruiker) onbekend is.
Vanuit 'n sekere hoek beskou, kom die kwessies wat in die twee gevalle aan bod kom, egter op dieselfde neer, naamlik dat beide Duchamp en Botes, op tipies avantgardistiese wyse, sigbaar maak wat andersins onsigbaar bly.
In die gedig met die beginreels "op 'n dag voel my man ek verdien / wel 'n groter boekrak van melamine" (Krog 1989: 69) vertel die spreker hoedat sy 'n nuwe boekrak kry en haar man beveel dat sy die digbundels wat sy eers in volgorde van emosionele belangrikheid gerangskik het nou alfabeties moet skik.
Van haar eie en Jonker se werk se sy dat jongmense en onervarenes ("snotneuse") by hulle werk begin lees "op pad na Louw in die volgende ry", waarmee sy impliseer dat Afrikaanse poesielesers vorder van hulle werk tot by die belangriker werk van Louw wat direk na hulle volg in die alfabet.
Alhoewel dit oenskynlik 'n speelse gedig is, blyk dit tog duidelik wat Krog se opvatting van die Afrikaanse literere kanon is en dat sy voel dat vrouedigters binne hierdie konteks 'n mindere rol speel vanwee die opvatting dat sommige van die temas wat hulle aanroer nie op 'n gelyke vlak te takseer is met die wat byvoorbeeld deur die manlike digters gebruik word nie.
In die outobiografiese vertelling "'n Dorp" in 'n Ander tongval, word dit duidelik gemaak dat die moeder haar dogter bekendstel aan die Afrikaanse literere tradisie, wat in die jare sestig nog 'n oorwegend manlike tradisie was, en dat dit 'n groot impak op die ontwikkelende skrywer maak.