WAT


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

WAT

Abbreviation for:
word association test
work adjustment training
Workforce Action Team
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
From Wat Pho, we went on foot to Bangkok's Flower Market or Pak Khlong Talad, the biggest wholesale and retail fresh flower market in the city.
The Apsara Authority restored the ancient water system from the Tonle Om river in the archaeological park to Angkor Thom and then the 4km to Angkor Wat, he said.
En solank as wat die burgerlike samelewing niks daaroor se nie, sal GBV altyd onder aan die onderskeie ministeries se prioriteitslys bly.
Immediately following the tail shock procedure rats were rapidly decapitated, blood was collected, and WAT was dissected as previously described [4].
Iets van laasgenoemde manifesteer dalk wel in die "gesprek" met Kavafis wat hierdie bundel domineer, deurdat van die afdelings nie net verryk word met Kavafis-vertalings nie maar ook dat daar 'n soort wisselwerking tussen Vos se eie werk en Kavafis s'n tot stand kom ten opsigte van gemeenskaplike tematiese gerigthede en selfs metaforiese verbande--wat laasgenoemde betref byvoorbeeld die uitgeblase lamp in "Melankolie" wat skakel met Kavafis se "Kerse", daardie groot gedig oor die tyd.
Die oortuigingskrag van die Eloise-karakter le in die stryd wat uitgespeel word tussen hoof en hart.
Die teks is 'n doelbewuste poging om die gehoor emosioneel betrokke te kry by die wereld van die karakters deur die gebruik van gestroopte beligting, ongemaklike gebruik van klank en die karakter Z, wat in vele gedaantes uitgebeeld word.
Wat Phra Dhammakaya was one of the offshoots of Wat Paknam Bhasicharoen, the mother monastery in Bangkok where the Dhammakaya method of meditation was founded by the abbot, Phra Monkhol-thepmuni, who passed away on February 3, 1959.
After the death of the Abbot, the future of the Hmong at Wat Thamkrabok became uncertain.
Hoewel hy toegelaat is om in die tronk te skryf, is ailes wat hy geskryf het aan die einde van elke dag uit sy sel verwyder.
Between the world wars, Wat traveled in circles where the distinction between politics and literature all but dissolved, giving rise to bold experimentation in both, and leading to the inevitable consequence that those who wielded the pen often caught the sword's attention as well.