VU

(redirected from VOIS)
Also found in: Dictionary, Financial, Acronyms, Encyclopedia.

VU

Abbreviation for volume unit.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Isegi kui leppida materiaalsete allikate uksikkomponendiks olemisega rituaali tervikus, pole need ometi ideaalsed rituaali voi religiooni uhe osa uurimise allikad, sest nendest tulenevad tolgendused voivad sisaldada vastuolusid ka enda sees.
Vaatluse all olid torjeriitused, viljakusriitused, kuninga voi uliku matusega seotud teenija ohver ja ehitusohver.
Ettekande teine oluline punkt peitus todemuses, et iga eseme, objekti voi miks mitte ka kaitumise suudab religioosseks muuta ikka ja ainult inimene ise.