V-MI


Also found in: Acronyms.

V-MI

Abbreviation for Volpe-Manhold Index.

V-MI

Abbreviation for Volpe-Manhold Index.
Mentioned in ?