Treitz fascia

Treitz fas·ci·a

(trīts),
fascia behind the head of the pancreas.

Treitz,

Wenzel, Bohemian pathologist, 1819-1872.
Treitz arch - a sickle-shaped fold of peritoneum that forms the anterior boundary of the paraduodenal recess. Synonym(s): paraduodenal fold
Treitz fascia - fascia behind the head of the pancreas.
Treitz fossa - an inconstant depression in the peritoneum extending posterior to the cecum. Synonym(s): subcecal fossa
Treitz hernia - hernia in the subperitoneal tissues. Synonym(s): duodenojejunal hernia
Treitz ligament - Synonym(s): suspensory muscle of duodenum
Treitz muscle - Synonym(s): suspensory muscle of duodenum