Topolanski sign

To·po·lan·ski sign

(tō-pō-lan'skē),
congestion of the pericorneal region of the eye in Graves disease.

To·po·lan·ski sign

(tō'pō-lan'skē sīn)
Congestion of the pericorneal region of the eye in Graves disease.

Topolanski,

Alfred, Austrian ophthalmologist, 1861-1960.
Topolanski sign - congestion of the pericorneal region of the eye in Graves disease.