tipi

(redirected from Tipie)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

tipi (tēˑ·pē),

n Latin name:
Petiveria alliacea; parts used: whole plant, root; uses: treatment of osteoarthritis and other rheumatic conditions. Also used as antifungal, antispasmodic, antipyretic, immunostimulant, sedative, abortifacient; precautions: pregnancy; individuals with hemophilia, diabetes, and hypoglycemia. Also called
anamu, apacin, huevo de gato, and
kuan.
References in periodicals archive ?
Soos aangetoon in (xviii), word bepaalde grammatiese en uitspraakverskynsels wat hierbo as tipies Kaaps uitgewys is, in die tekste afgewissel met Standaardafrikaanse ekwivalente.
Black Edna, een van die hoofkarakters, gee haar eie comic uit en op tipies postmodernistiese wyse vervaag die teksgrense tussen comic, roman en werklikheid algaande sodat die comic nie net die (teks)werklikheid weerspieel nie, maar inderdaad ook dikteer (kyk Van Coller, 1999:49).
Daar kan gevra word in watter mate Van den Heever se standpunte en opvattings en lewensuitkyk gesien sou kon word as verteenwoordigend van 'n denkpatroon wat tipies was van sy tyd?
Hierdie patronisering is tipies van die kolonis, wat altyd die Ander as die natuurkind beskou of die liggaam van die Ander met 'n dier vergelyk.
Plante kan praat is, tipies aan haar oeuvre, 'n vindingryke versmelting van realisme en fantasie.
Hy identifiseer 'n spektrum van sodanige figure wat 'n verskeidenheid "posture" verteenwoordig en wat verband hou met fundamentele gebeure, tipies van menslike ervaring, soos die vegter, reisiger, werker, minnaar, speler, ensovoorts (Visagie, 1990:10 e.
Gevoeligheid vir "stemmings"-dinge soos lig, kleur, trae bewegings, laag swewende wolke, reen, nag, see en eensaamheid kom tipies in sensitivistiese poesie voor.
Die skrywer voorsien self die karnavaleske invalshoek deur telkens in die tekste op 'n tipies Bakhtiniaanse wyse die heersende sosiale orde op sy kop te keer.
Dit is veral die slotreels wat swaar belas word, omdat die rymende koeplet 'n poetiese en inhoudelike samevatting moet wees van die voorafgaande drie kwatryne en die tweeledige aard, tipies van die sonnet, moet "oplos" of saamvat.
Tipies van die diasporaliteratuur neem nostalgiese elemente 'n belangrike rol in.
Die veelvlakkige vertelperspektief, die verstrengelde- en bewussynsbeelding, die uiters hegte strukturering van herhalende beelde en motiewe waardeur die vertelling 'n besonder digte samehang en veelvlakkige betekenislaag vertoon, is tipies van haar styl" (69-70).
In vergelyking met die sintuiglike basis van beeldikone is diagrammatiese ikone dus besonder abstrak van aard; dit is tipies verintellektualiseerde en veralgemeende objekvoorstellings (Johansen, 2003:381).