tipi

(redirected from Tipie)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

tipi (tēˑ·pē),

n Latin name:
Petiveria alliacea; parts used: whole plant, root; uses: treatment of osteoarthritis and other rheumatic conditions. Also used as antifungal, antispasmodic, antipyretic, immunostimulant, sedative, abortifacient; precautions: pregnancy; individuals with hemophilia, diabetes, and hypoglycemia. Also called
anamu, apacin, huevo de gato, and
kuan.
References in periodicals archive ?
Kanna") en "Klein Kytie" ("Klein Kytie"), en die gedigte in Kaaps wat opgeneem is in Kitaar my kruis (Kitaar), Se sjibbolet (Sjibbolet) en Oos wes tuis bes Distrik Ses (Oos wes) wat verderaan as illustrasiebasis gebruik word--ondervang Kaaps wat in ongeveer middel-20ste eeu gebruiklik was en weerspieel 'n beduidende aantal taalverskynsels wat in taalkundige werke as tipies Kaaps uitgewys word.
Black Edna, een van die hoofkarakters, gee haar eie comic uit en op tipies postmodernistiese wyse vervaag die teksgrense tussen comic, roman en werklikheid algaande sodat die comic nie net die (teks)werklikheid weerspieel nie, maar inderdaad ook dikteer (kyk Van Coller, 1999:49).
Daar kan gevra word in watter mate Van den Heever se standpunte en opvattings en lewensuitkyk gesien sou kon word as verteenwoordigend van 'n denkpatroon wat tipies was van sy tyd?
Plante kan praat is, tipies aan haar oeuvre, 'n vindingryke versmelting van realisme en fantasie.
Dit is veral die slotreels wat swaar belas word, omdat die rymende koeplet 'n poetiese en inhoudelike samevatting moet wees van die voorafgaande drie kwatryne en die tweeledige aard, tipies van die sonnet, moet "oplos" of saamvat.
Tipies van die diasporaliteratuur neem nostalgiese elemente 'n belangrike rol in.
Die skrywer voorsien self die karnavaleske invalshoek deur telkens in die tekste op 'n tipies Bakhtiniaanse wyse die heersende sosiale orde op sy kop te keer.
In vergelyking met die sintuiglike basis van beeldikone is diagrammatiese ikone dus besonder abstrak van aard; dit is tipies verintellektualiseerde en veralgemeende objekvoorstellings (Johansen, 2003:381).
Die veelvlakkige vertelperspektief, die verstrengelde- en bewussynsbeelding, die uiters hegte strukturering van herhalende beelde en motiewe waardeur die vertelling 'n besonder digte samehang en veelvlakkige betekenislaag vertoon, is tipies van haar styl" (69-70).
12) is byvoorbeeld tipies Afrikaans en kan nie werklik in hierdie konteks vertaal word nie.
Donatello en Volksie is in 'n mate 'n uitsondering aangesien dit deur 'n man geskryf is, maar dit voldoen aan baie van die ander kenmerke wat tipies is van chick lit.