Thomson, Matthew Sidney

Thomson,

Matthew Sidney, English dermatologist, 1894-1969.
Rothmund-Thomson syndrome - Synonym(s): Rothmund syndrome
Medical Eponyms © Farlex 2012