Wild Chinese Jujube

(redirected from Suan Zao Ren)
A deciduous shrub, the seeds of which are nutritive, sedative, and tonic; wild Chinese jujube is used for arrhythmias, diaphoresis, fatigue, hypertension, insomnia, malnutrition, chronic thirst, and to strengthen bones and tendons
References in periodicals archive ?
stir-fried Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae), 15g
Yin Yang Huo (Herba Epimedii) Xian Mao (Rhizoma Curculiginis) Fu Zi (Radix Lateralis Praeparata Aconiti) Xiang Fu (Rhizoma Cyperi) Shan Zhu Yu (Fructus Corni) Tu Si Zi (Semen Cuscutae) Shan Yao (Radix Dioscoreae) Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 15g each Du Zhong (Cortex Eucommiae) Lu Jiao Pian (Cornu Parvum Cervi), 10g each Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae) Fu Ling (Poria) Yi Mu Cao (Herba Leonuri) Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae), 20g each