Straussler, E.

(redirected from Straussler, E)

Sträussler,

E., Austrian physician.
Gerstmann-Sträussler syndrome - see under Gerstmann
Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome