stilet


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

sty·let

, stylette (stī'let, stī-let'),
1. A flexible metallic rod inserted in the lumen of a flexible catheter to stiffen it and give it form during its passage.
2. A slender probe.
Synonym(s): style, stylus (3) , stilus
[It. stilletto, a dagger; dim. of L. stilus or stylus, a stake, a pen]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
In vakverenigings, die organisasie van kongresse en in die redaksies van vaktydskrifte soos Literator, Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans en Stilet speel sy 'n leidende rol.
(2) The next part of this introduction is a summary of the theoretical conclusions reached in the extensive discussion of the historical, theoretical and methodological aspects of the narratological analysis of lyric poetry in the article, Narratiwiteit in liriese verse: teoretiese aspekte van die bestudering van narratiewe inhoude, strukture en tegnieke in liriese poesie (Narrativity in lyric poetry: theoretical aspects of the study of narrative content, structure and technique in lyric poetry) by Heilna du Plooy, which is published simultaneously with this issue of Literator in Stilet, 22(3) (Du Plooy, 2010:1-35).
"Ubuntu en Individualisme: Enkele Opmerkings oor die Suid-Afrikaanse Outobiografie." Stilet 8.1 (1996): 20-27.
"Die Afrikaanse plaasroman as ideologiese refleksie van die politieke en sosiale werk likheid in Suid-Afrika." Stilet 7.2 (1995): 22-31.