Stas


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

Stas

(shtaz),
Jean-Servais, Belgian chemist, 1813-1891. See: Stas-Otto method.