Stanton's disease

Stanton's disease

melioidosis.