Spens, Thomas

Spens,

Thomas, Scottish physician, 1764-1842.
Spens syndrome - Synonym(s): Adams-Stokes syndrome