Simondia

Simondia

Obsolete name for Haemoproteus spp, a genus of sporozoans parasitic to reptiles and birds.