Simon, Gustav

(redirected from Simon speculum)

Simon,

Gustav, German surgeon, 1824-1876.
Simon incision
Simon perineorrhaphy
Simon position - for vaginal examination.
Simon speculum