Simon, Gustav

Simon,

Gustav, German surgeon, 1824-1876.
Simon incision
Simon perineorrhaphy
Simon position - for vaginal examination.
Simon speculum
Medical Eponyms © Farlex 2012